Objevte s námi kouzlo knih

0

Podmínky pro elektronické kniihy a audio knihy

Podmínky zpřístupnění elektronických knih a audio souborů (dále jen „Podmínky“)

Všeobecná ustanovení

Tyto Podmínky společnosti George Publishing s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 17707218 (dále jen „Poskytovatel“), navazují na Obchodní podmínky  a blíže upravují podmínky zpřístupnění licencovaných elektronických knih a audio souborů chráněných autorským právem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Poskytovatelem na webovém portále www.georgepublishing.cz (dále jen „Webový portál“) na základě smlouvy o poskytnutí služby.

Tyto Podmínky jsou určeny uživatelům služby specifikované v těchto Podmínkách (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba nacházející se v době využívání služby na území České republiky nebo Slovenské republiky.

Uživatel je povinen důkladně se s těmito Podmínkami, jakož i ostatními dokumenty Poskytovatele, které se vztahují k poskytnutí služby, tzn. zpřístupnění elektronických knih a audio souborů (zejména, nikoli však výlučně, pravidel, podmínek a ostatních relevantních informací zveřejněných na Webovém portále www.georgepublishing.cz; společně dále jako „související dokumenty“), seznámit. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami a/nebo souvisejícími dokumenty, není oprávněn realizovat nákup služby od Poskytovatele. Označením políčka „Souhlasím s licenčními podmínkami“ při nákupu služby Uživatel dává výslovně najevo svůj souhlas s těmito Podmínkami a veškerými dalšími souvisejícími dokumenty.

Tyto Podmínky, jakož i poskytnutí služby dle těchto Podmínek, se řídí českým právem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky a ostatní související dokumenty kdykoli aktualizovat, doplnit anebo změnit, a to zveřejněním aktualizovaných, doplněných nebo změněných Podmínek na Webovém portále www.georgepublishing.cz. V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Užívání Webového portálu Uživatelem poté, co se aktualizované, doplněné anebo změněné Podmínky stanou účinné, se považuje za vyjádření souhlasu s těmito aktualizovanými, doplněnými nebo změněnými Podmínkami. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

Služba

Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněná služba Poskytovatele spočívající ve zpřístupnění licencovaného elektronického obsahu, a to elektronických knih a audio souborů, a to v nehmotném elektronickém formátu, Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k nevýhradnímu užití autorského díla, které je součástí tohoto licencovaného elektronického obsahu, Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách. Služba je poskytována prostřednictvím Webového portálu.

Poskytnutím služby dle těchto Podmínek se rozumí zpřístupnění konkrétního licencovaného elektronického obsahu, tzn. konkrétní elektronické knihy nebo konkrétního audio souboru, prostřednictvím Webového portálu a dále poskytnutí oprávnění Uživateli k užití autorského díla, které je součástí toho elektronického obsahu.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby dle těchto Podmínek. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutím služby dle těchto Podmínek (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Poskytovatel požaduje od Uživatele úhradu poplatku za poskytnutí služby, a to před jejím poskytnutím. Výše poplatku je uvedena na Webovém portále.

 

Změna a ukončení služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování služby bez předchozího upozornění Uživatele a Uživatel se zavazuje, že v takovém případě nebude vůči Poskytovateli vznášet jakékoli nároky a dále že veškerých takových nároků, které by mu mohly vůči Poskytovateli vzniknout, se výslovně vzdává.

Poskytování služby Uživateli ze strany Poskytovatele může být bez předchozího upozornění Poskytovatelem zrušeno v případě, že Uživatel poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající z těchto Podmínek a/nebo souvisejících dokumentů. V takovém případě je Uživatel povinen ukončit používání služby a Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživateli přístup ke službě, včetně veškerého již zakoupeného elektronického obsahu služby, a to bez nároku na vrácení jakéhokoli zaplaceného poplatku.

Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí, že služba je mu poskytnuta bez zbytečného odkladu po jejím objednání prostřednictvím Webového portálu a zaplacení poplatku za poskytnutí služby Poskytovateli, a proto Uživatel není oprávněn od okamžiku poskytnutí služby ve smyslu těchto Podmínek odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby.

V případě, že Uživatel vyvíjí činnost, která není v rozporu s aktuálními Podmínkami, ale bude Poskytovatelem považována za nežádoucí, Poskytovatel upozorní Uživatele na tuto skutečnost a vyzve ho, aby ihned přestal tuto činnost vyvíjet. Pokud Uživatel s nežádoucí činností neustane ihned po výzvě, je Poskytovatel oprávněn smlouvu o poskytnutí služby dle těchto Podmínek bez dalšího upozornění ukončit, přičemž důvod ukončení smlouvy je na straně Uživatele.

Ukončení smlouvy o poskytnutí služby dle těchto Podmínek má za následek zrušení uživatelského účtu na Webovém portále Poskytovatele.

 

Záruka, vrácení peněz

Uživatel souhlasí, že bude používat službu na vlastní odpovědnost. Poskytovatel není odpovědný za případnou újmu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby. Elektronický obsah služby je poskytován Uživateli v aktuálním stavu tak, jak je. Poskytovatel není oprávněn do elektronického obsahu služby s ohledem na licenční ujednání jakkoli zasahovat. Poskytovatel neodpovídá za případné chyby nebo nedostatky elektronického obsahu služby.

Veškeré poplatky spojené s poskytnutím služby jsou konečné a Uživatel nemá nárok na jejich vrácení, nestanoví-li kogentní právní předpisy v konkrétním případě jinak. Po zaplacení poplatku za poskytnutí služby bude Uživateli na jím určený e-mail zaslán odkaz ke stažení elektronického obsahu služby z Webového portálu Poskytovatele. Okamžikem odeslání tohoto e-mailu Uživateli se má za to, že služba byla Uživateli poskytnuta v souladu s těmito Podmínkami. Po odeslání tohoto e-mailu je Poskytovatel povinen uhradit vlastníkovi licence k elektronickému obsahu služby odměnu za poskytnutí licence, příp. podlicence, k užití takového elektronického obsahu, a proto Uživatel není oprávněn od tohoto okamžiku od smlouvy o poskytnutí služby dle těchto Podmínek odstoupit, nestanoví-li kogentní právní předpisy v konkrétním případě jinak.

Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ohledně práv z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Uživatel může odesílat Reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služby elektronicky na e-mailovou adresu: info@georgepublishing.cz. Poskytovatel posoudí oprávněnost každé Reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může ve výjimečných případech přiměřeně prodloužit, pokud vyhodnocení oprávněnosti Reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat. Další práva a povinnosti související s odpovědností Poskytovatele za vady ohledně poskytování služby může upravit reklamační řád Poskytovatele.

Přístup k elektronickému obsahu služby

Po uhrazení příslušného poplatku spojeného s poskytnutím služby Poskytovatel Uživateli zpřístupní elektronický obsah služby v souladu s těmito Podmínkami. Zpřístupněním takového obsahu se rozumí umožnění jeho stáhnutí přes síť internet.

Uživatel je povinen si elektronický obsah služby stáhnout bez zbytečného odkladu po jeho zpřístupnění Poskytovatelem, nejpozději však do 90 dnů od přijetí e-mailu Poskytovatele obsahujícího odkaz ke stažení tohoto obsahu přes síť internet. Od okamžiku odeslání e-mailu s vygenerovaným odkazem ke stažení elektronického obsahu služby Uživateli, na jím určený e-mail, se služba považuje za poskytnutou ze strany Poskytovatele v souladu s těmito Podmínkami, a to i v případě, že si Uživatel elektronický obsah služby nestáhne.

 

Používání elektronického obsahu služby (licence)

Zpřístupněním elektronického obsahu služby Uživatel získává oprávnění užívat autorské dílo, které je součástí elektronického obsahu služby, v souladu s těmito Podmínkami.

Poskytovatel tímto uděluje Uživateli po zpřístupnění služby ve smyslu těchto Podmínek nevýhradní oprávnění (licenci, příp. podlicenci) na uložení elektronického obsahu služby, který je chráněn autorským právem, do počítačového nebo jiného elektronického zařízení, jeho kopírování do počítačového nebo elektronického zařízení a zobrazení/poslech elektronického obsahu služby, který je chráněn autorským právem, výlučně pro osobní potřebu Uživatele a nekomerční účely, v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami a omezení v nich uvedených, a to na dobu neurčitou. Uživatel není oprávněn udělit žádné třetí osobě licenci nebo podlicenci ani není oprávněn své oprávnění dle tohoto odstavce postoupit na třetí osobu.

Odměna za poskytnutí oprávnění Uživateli dle tohoto odstavce je již součástí poplatku za poskytnutí služby.

Uživatel není oprávněn do autorského díla, které je součástí elektronického obsahu služby, jakkoli zasahovat.

 

Omezení služby a jejího využití

Elektronický obsah služby je chráněn autorským právem. Uživatel se zavazuje, že tento obsah nebude dále šířit, prodávat, pronajímat, zapůjčovat, distribuovat, licencovat, vysílat nebo jakýmkoli jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám. Uživatel může reprodukovat a kopírovat elektronický obsah služby do elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.

Uživatel se dále zavazuje, že nebude službu používat pro jakýkoli protiprávní účel. Uživatel si je vědom, že užitím licence k elektronickému obsahu služby nedochází k převodu, postoupení ani jiné dispozici s duševním vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho obchodního partnera, který má k takovému duševnímu vlastnictví příslušné právo, a že elektronický obsah služby mu není prodáván, ale je mu udělen pouze souhlas s užitím takového elektronického obsahu služby v souladu a v rozsahu dle těchto Podmínek.

Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k autorským dílům, která jsou součástí elektronického obsahu služby, tak, že by tato díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv dle těchto Podmínek. Po obdržení informace o takovém neoprávněném zásahu do autorských práv může Poskytovatel ukončit smlouvu o poskytování služby dle těchto Podmínek a podat trestní oznámení za porušování autorských práv.

Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služby, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené.